دوره های آموزشی

دوره های بدنسازی

تاریخ شروع دوره : 25 شهریور

مدت دوره : یک ماه

photo-1483721310020-03333e577078

دوره های شنا

تاریخ شروع دوره : 25 شهریور

مدت دوره : یک ماه

download

مسابقات

Picture4

مسابقات ماراتن شیراز

تاریخ برگزاری 28 شهریور 98

Picture3

مسابقات ماراتن شیراز

تاریخ برگزاری 28 شهریور 98

Picture2

مسابقات ماراتن شیراز

تاریخ برگزاری 28 شهریور 98